English

Algemene gebruikersvoorwaarden van AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) voor Routaki.com website:

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle gebruik van de website routaki.com en alle inhoud, diensten en producten die beschikbaar zijn op, of via de website (samen, de Website).
De Website is eigendom van en wordt beheerd door
AJ4U Golf & Guide (Routaki ®)
Geregistreerd onder KvK nr. 67793991
In ‘s-Hertogenbosch, Nederland.
Routaki is een geregistreerde merknaam (“Routaki ®”).
De website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw acceptatie zonder wijziging van alle hierin vermelde voorwaarden en alle andere gebruiksregels, beleid (inclusief, zonder beperking, het privacybeleid van AJ4U Golf & Guide (Routaki ®)) en procedures die van tijd tot tijd op deze site kunnen worden gepubliceerd door AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) (collectief, de “overeenkomst”).

Leest u a.u.b. deze overeenkomst aandachtig door voordat u de website gebruikt. Door toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van, een deel van de Website, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u de website of diensten niet gebruiken. De Website is alleen beschikbaar voor personen die minstens 10 jaar oud zijn.

Betaling en Vernieuwing, Algemene Voorwaarden.
Door een product en/of dienst te selecteren, gaat u akkoord met het betalen van de éénmalige en/of maandelijkse of jaarlijkse abonnementsvergoedingen.
Inschrijvingsbetalingen worden in rekening gebracht op basis van een pre-pay basis op de dag dat u zich inschrijft voor een abonnement en zal het gebruik van die dienst voor een maandelijkse of jaarlijkse inschrijvingsperiode zoals aangegeven, bedekken. Betalingen worden niet terugbetaald bij annulering.

Automatische vernieuwing.
Tenzij u AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) via e-mail in kennis stelt voor het einde van de toepasselijke abonnementstermijn waarop u een abonnement wilt annuleren, wordt uw abonnement automatisch verlengd. U machtigt AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) om de toepasselijke jaarlijkse of maandelijkse abonnementsvergoeding te verzamelen voor een dergelijk abonnement (incl. belastingen) met behulp van het betalingsmechanisme dat u bij de inschrijving heeft opgegeven.

Verantwoordelijkheid van bezoekers van de website.
AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) heeft niet en kan in de toekomst niet al het materiaal beoordelen, inclusief computer software dat op de website gepubliceerd is of wordt. AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) kan daarom niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud, het gebruik of de effecten van het materiaal.

Door de Website te onderhouden, impliceert AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) niet dat het materiaal dat er geplaatst is, accuraat is, volledig bruikbaar en/of niet schadelijk is.

U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, trojaanse paarden en andere schadelijke of vernietigende inhoud. De website kan inhoud bevatten die beledigend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend is, evenals inhoud hebben die technische onjuistheden, typografische spelfouten en andere fouten bevat.

De website kan ook materiaal bevatten dat de privacy- of publieke rechten schendt of inbreuk maakt op de intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten van derden, of het downloaden, kopiëren of gebruiken daarvan is onderworpen aan aanvullende voorwaarden, vermeld of niet vermeld. AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) verwerpt elke aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik door de bezoekers van de Website, of van elke download of gebruik door de bezoekers van de inhoud aldaar geplaatst.

Inhoud geplaatst op andere websites.
AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) heeft en zal ook in de toekomst niet al het materiaal, inclusief computer software, dat beschikbaar gesteld wordt via links naar en links afkomstig van Routaki.com kunnen beoordelen. Daarom is AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik hiervan.

AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) heeft geen controle over deze andere websites en webpagina’s die niet van AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) zijn en is dus daarom niet verantwoordelijk voor hun inhoud of gebruik ervan.

U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, trojaanse paarden en andere schadelijke of vernietigende inhoud. AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) ontkent elke aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit uw gebruik van niet-Routaki websites en webpagina’s.

Inbreuk op auteursrechten.
Omdat AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) anderen vraagt om zijn/haar intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteert het ook de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal geplaatst op, of gelinkt/gekoppeld aan één van AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) websites in strijd is met uw auteurs- of copierecht, wordt u aangemoedigd om dit onmiddellijk AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) te melden (mail @ routaki.com).
AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) reageert op alle dergelijke kennisgevingen, zoals vereist of passend door het inbreuk makende materiaal te verwijderen of alle links naar het inbreuk makende materiaal uit te schakelen.

AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) zal de bezoeker de toegang tot, en het gebruik van, de Website beëindigen indien de bezoeker, onder passende omstandigheden vastbesloten is, herhaaldelijk inbreuk te maken op de auteurs- of kopierechten of andere intellectuele eigendomsrechten van AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) of van anderen. In het geval van een dergelijke beëindiging zal AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) geen verplichting hebben tot terugbetaling van de reeds betaalde bedragen aan AJ4U Golf & Guide (Routaki ®)

Deze overeenkomst brengt niets van AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) aan u over. Geen AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) of intellectuele eigendommen van derden en alle rechten, titels en bevoegdheden en dergelijke eigendommen blijven uitsluitend bij AJ4U Golf & Guide (Routaki ®).

Routaki, routaki routes, routaki.com, het routaki logo en alle andere handelsmerken, servicemerken, grafieken en logo’s die worden gebruikt in verband met Routaki.com of de Website zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken onder licentie van AJ4U Golf & Guide (Routaki ®). Andere handelsmerken, servicemerken, grafieken en logo’s die in verband met de Website worden gebruikt, kunnen de handelsmerken van derden zijn. Uw gebruik van de Website verleent u geen recht of licentie voor het reproduceren of anderzijds gebruiken van het Routaki handelsmerk of handelsmerken van derden.

Rechten gereserveerd.
AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) behoudt zich het recht voor om advertenties op uw Routaki.com pagina weer te geven, tenzij u een advertentievrij account heeft gekocht.

AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig deel van deze overeenkomst te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze overeenkomst periodiek te controleren op wijzigingen. Uw doorlopende gebruik of toegang tot de website, na de indiening van wijzigingen in deze overeenkomst betekent acceptatie van die wijzigingen.

AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) kan in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website Deze nieuwe kenmerken en/of diensten zijn dan ook onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst

Beëindiging van de toegang.
AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) mag uw toegang tot alle, of een deel van de Website op elk moment, met of zonder oorzaak, met of zonder opzegging, onmiddellijk effectief beëindigen.
Als u deze overeenkomst of uw Routaki.com-account wilt opzeggen (als u er een heeft), kunt u het gebruik van de Website gewoon stoppen.

Disclaimer of Warranties.
De website wordt geleverd ‘zoals hij is’. AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) en haar leveranciers/freelancers ontzeggen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook.

Noch AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) noch haar leveranciers/freelancers en serviceproviders garanderen dat de Website foutloos is of dat de toegang daartoe continu of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en risico’s van de website gebruik maakt, de ‘Inhoud’ en diensten verkrijgt of er van download.

Beperking van aansprakelijkheid.
In geen geval zal AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) of zijn leveranciers/freelancers aansprakelijk zijn voor welk onderwerp van deze overeenkomst dan ook.

AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) is niet aansprakelijk voor
* eventuele bijzondere, incidentele of gevolgschade.

* de kosten van inkoop voor vervangende producten of diensten.

* voor onderbreking van gebruik of verlies van de gegevens.

AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) is niet aansprakelijk voor eventuele mislukkingen of vertragingen wegens zaken die buiten hun redelijke controle liggen.

Algemene Vertegenwoordiging en Garantie.

U verklaart en garandeert dat

(i) uw gebruik van de Website in overeenstemming is met het Privacybeleid van AJ4U Golf & Guide (Routaki ®), met deze overeenkomst en met alle toepasselijke wetten en voorschriften (inclusief zonder beperking enkel lokale wetten of voorschriften in uw land, provincie, stad of ander overheidsgebied, met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare inhoud, en inclusief alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de overdracht van technische gegevens die worden geëxporteerd vanuit het land waar u woont) en

(ii) uw bij het gebruik van de Website op de intellectuele eigendomsrechten van derden geen inbreuk zult maken of zult misbruiken.

Vrijwaring tegen vorderingen en kosten.
U gaat ermee akkoord AJ4U Golf & Guide (Routaki ®), haar freelancers, licentiegevers, bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen tegen alle aanspraken en kosten, inclusief advocatenkosten, voortvloeien uit uw gebruik van de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw overtreding van deze overeenkomst.

Wijzigingen alleen in schriftelijke vorm.
Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) en u betreffende het onderwerp hiervan, en zij mogen alleen veranderd worden door een schriftelijk wijziging die is ondertekend door de eigenaar of geautoriseerde directeur/CEO van AJ4U Golf & Guide (Routaki ®), of door het plaatsen van van een herziene versie door AJ4U Golf & Guide (Routaki ®).

Behoudens de toepasselijke wetgeving, anders bepaalt dan in deze overeenkomst, zal de toegang en/ of het gebruik van de Website vallen onder de wetgeving van de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Nederland.
De geschikte plaats voor geschillen die voortvloeien uit, of betrekking hebben op, een van deze is de rechtbank in
’s-Hertogenbosch, Nederland.

Behoudens aanspraken op een vergoeding of rechtvaardige vergoeding, of aanspraken op het gebied van intellectuele eigendomsrechten zal elk geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst definitief worden geregeld.

Deze arbitrage vindt plaats in ’s-Hertogenbosch, Nederland, in de Engelse of de Nederlandse taal en de arbitrale beslissing kan in elke rechtbank worden afgedwongen.

De heersende partij in een handeling of in uitvoering van deze overeenkomst heeft recht op kosten en advocatenkosten.

Als een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, dan wordt dat gedeelte uitgelegd om de oorspronkelijke bedoeling van de partijen te weerspiegelen en de resterende delen blijven volledig van kracht.

Een ontheffing door één van beide partijen, van één of meerdere voorwaarden van deze overeenkomst, of enige overtreding daarvan, zal in een bepaald geval niet afzien van deze termijn of voorwaarde of een latere inbreuk daarvan.

U mag uw rechten uit hoofde van deze overeenkomst aan elke partij toewijzen die toestemt en ermee akkoord gaat om zich aan deze voorwaarden te verbinden. AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) mag zijn rechten onder deze overeenkomst zonder voorwaarde doorverwijzen.

Deze overeenkomst is bindend en is ten behoeve van de partijen, hun opvolgers en toegelaten recht verkregenen.

———————————————————–

Privacybeleid van AJ4U Golf & Guide (Routaki ®)

AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) beheert routaki.com en kan andere websites exploiteren. Het is het beleid van AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) om uw privacy te respecteren met betrekking tot de informatie die we verzamelen tijdens het gebruik van onze website(s).

Bezoekers van de website.
Net als de meeste websitebeheerders verzamelt AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) niet-persoonlijk identificerende informatie van het soort dat browsers en servers typisch beschikbaar maken, zoals het type browser, taalvoorkeur, verwijzende site en de datum en de tijd van elke bezoekerverzoek.

Het doel van AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) bij het verzamelen van niet-persoonsgegevens is om beter te begrijpen hoe routaki.com bezoekers de website gebruiken. Van tijd tot tijd kan AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) in het geheel niet-persoonlijk identificerende informatie vrijmaken, bijv. door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van zijn website.

AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) verzamelt ook potentieel persoonlijk identificerende informatie, zoals internetprotocol (IP) adressen van gebruikers die commentaren achterlaten op routaki.com.

Ook de IP adressen en e-mailadressen zijn zichtbaar en worden openbaar aan de beheerders van de website waar de reactie wordt achtergelaten.

Verzamelen van persoonlijk identificerende informatie.
Bepaalde bezoekers op Routaki.com kiezen ervoor om met AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) te communiceren op een manier die vereist dat AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) persoonlijk identificerende informatie verzamelt. De hoeveelheid en soort informatie die AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) verzamelt hangt af van de aard van de interactie.

Degenen die transacties met AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) aangaan, worden gevraagd extra informatie te verstrekken, inclusief indien nodig de persoonlijke en financiële informatie die nodig is om deze transacties te verwerken. In ieder geval verzamelt AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) deze informatie alleen voor zover dat nodig of passend is, met als doel de interactie van de bezoeker met AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) goed te laten verlopen.

AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) geeft geen persoonlijke identificatiegegevens weer, behalve zoals hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificerende informatie te verstrekken, met de consequentie dat het hen kan verhinderen om bepaalde website-gerelateerde activiteiten te verkrijgen.

Statistieken verzamelen.
AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers op haar websites. AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) kan deze informatie openbaar of aan andere doorspelen. AJ4U Golf & Guide (Routaki ®)geeft echter geen persoonlijke informatie door, anders dan hieronder beschreven.

Bescherming van bepaalde persoonlijke identificatie.
AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) onthult potentieel persoonlijk identificerende en persoonlijk identificerende informatie alleen aan zijn werknemers, aannemers, freelancers en aangesloten organisaties die;

(i) die informatie moeten weten om deze op Routaki.com te kunnen verwerken of om te voorzien in de diensten beschikbaar gesteld op de websites van AJ4U Golf & Guide (Routaki ®), en

(ii) die hebben ingestemd om deze niet aan anderen bekend te maken. Sommige van die werknemers, aannemers, freelancers en gelieerde organisaties kunnen zich buiten uw eigen land bevinden.
Door gebruik te maken van de websites van AJ4U Golf & Guide (Routaki ®), stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen.
AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) zal geen persoonlijk identificerende en persoonlijk identificerende informatie verhuren of verkopen.
AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) beschrijft, zoals hierboven beschreven, alleen potentiële persoonlijk identificerende en persoonlijk identificeerbare informatie als gevolg van een dagvaarding, rechterlijke beslissing of andere overheidsaanvragen, of wanneer AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) in goede trouw gelooft dat de openbaarmaking redelijkerwijs nodig is om het eigendom of de rechten van AJ4U Golf & Guide (Routaki ®), derden of het grote publiek te beschermen.
Als u een geregistreerde gebruiker van een AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) -website bent en uw e-mailadres heeft doorgegeven, kan AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) u een e-mail sturen om u te informeren over nieuwe functies, feedback te vragen of gewoon bij te houden met wat er gebeurt met AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) en de gerelateerde producten en diensten.
Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via e-mail of via een van onze feedback mechanismen), behouden wij ons het recht voor om het te publiceren om ons te helpen verduidelijken of te reageren op uw verzoek of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen.

AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) neemt alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om zich te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van potentieel persoonlijk identificerende en persoonlijk identificerende informatie.

Cookies.
Een cookie is een reeks informatie, die een website op de computer van een bezoeker opslaat en die de browser van de bezoeker elke keer dat de bezoeker terugkomt op de website aanstuurt.
Routaki.com gebruikt cookies om te helpen AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) te identificeren en voor de bezoekers bij te houden, hun gebruik van de Routaki.com website en hun website toegang voorkeuren. Routaki.com bezoekers die geen cookies op hun computers willen zetten, moeten hun browsers instellen om cookies te weigeren alvorens de website Routaki.com te gebruiken, met het nadeel dat bepaalde functies van de Routaki.com website mogelijkerwijs niet goed functioneren zonder cookies.

Bedrijfsoverdrachten.
In het onwaarschijnlijke gevald dat als AJ4U Golf & Guide (Routaki ®), of nagenoeg alle activa ervan zouden worden verworven, of dat AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) uit het bedrijfsleven gaat of failliet gaat, zou de gebruiker-informatie één van de overgedragen activa zijn of verkregen worden door een derden. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaats vinden en dat elke verkrijger van AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) uw persoonlijke gegevens, zoals beschreven in dit beleid, kunnen blijven gebruiken.

Advertenties.
Advertenties die op (één van) onze website(s) verschijnen kunnen aan de gebruikers worden aangeboden door reclamepartners, die cookies kunnen instellen. Met deze cookies kunnen de advertentie aanbieders uw computer herkennen wanneer ze u een online advertentie sturen en informatie vergaren over u of anderen, die uw computer gebruiken. Met deze informatie kunnen advertentie-netwerken o.a. gerichte advertenties leveren die volgens hen voor u het meest interessant zijn.
Dit privacybeleid omvat het gebruik van cookies door AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) en dekt geen gebruik van cookies door adverteerders.

Wijzigingen in het privacybeleid.
Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zijn, kan AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) naar eigen goeddunken zijn privacybeleid van tijd tot tijd veranderen.
AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) moedigt bezoekers aan om deze pagina regelmatig te controleren voor eventuele wijzigingen in het privacybeleid. Als u een Routaki.com account hebt, kunt u ook een waarschuwing ontvangen die u informeert over deze wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van deze site na een wijziging van dit privacybeleid vormt uw acceptatie van deze wijziging.

 

Publiceren voor/op routaki.com

Uw account voor blogberichten/RAGiF of informatieve teksten op de website.
Indien u een blogbericht, artikel, RAGiF of informatief bericht schrijft of weergeeft op de website bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van de veiligheid van uw account en de daarbij behorende aspecten. U bent tevens volledig verantwoordelijk voor alle activeiten die aan deze blogberichten/RAGiF of informatieve teksten onder dit account plaats vinden.
U mag geen keywords/zoekwoorden gebruiken die misleidend of op een onwettige manier gebruikt worden. Tevens is het niet toegestaan deze woorden te gebruiken met daarbij de intentie om op andermans reputatie of naam te handelen. AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) kan een omschrijving of een trefwoord wijzigen dat zij ongepast of onwettig acht, of waarvoor AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) aansprakelijkheid zou kunnen worden gesteld.

U moet AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeautoriseerd gebruik van uw blog, uw account of eventuele andere schendingen van beveiliging. AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of nalatigheden door u, met inbegrip van eventuele schade van welke aard dan ook als gevolg van dergelijke handelingen of nalatigheden.

Verantwoordelijkheid van medewerkers/freelancers.
Als u een blog bewerkt, commentaar geeft op een blog, materiaal plaatst op de website, links plaatst, of op een andere manier (bijvoorbeeld toelaat dat een derden dat maakt) materiaal beschikbaar maakt via de website (elk dergelijk materiaal kan ‘Inhoud’ worden genoemd) bent u volledig verantwoordelijk voor de inhoud van en eventuele schade die voortvloeit uit die ‘Inhoud’. Dit is het geval, ongeacht of de ‘Inhoud’ in kwestie, tekst, afbeeldingen, geluidsbestand(en) of computer software bevat.

Door ‘Inhoud’ beschikbaar te maken, garandeert u dat:

Het downloaden, kopiëren en gebruiken van de inhoud geen inbreuk zal maken op de eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de auteursrechten, octrooien, handelsmerken of handelsgeheimrechten van derden.
Als uw werkgever rechten heeft op intellectueel eigendom dat u creëert, heb u
(i) toestemming van uw werkgever gekregen om de ‘Inhoud’ te plaatsen of beschikbaar te stellen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot software, of

(ii) een vrijstelling van uw werkgever betreffende alle rechten omtrent de ‘Inhoud’.

U hebt voldaan aan alle licenties van derden die betrekking hebben op de ‘Inhoud’ en u heeft alle nodige acties ondernomen om de vereiste voorwaarden succesvol door te geven aan de eindgebruikers.

De ‘Inhoud’ bevat, of installeert geen virussen, wormen, malware, trojaanse paarden of andere schadelijke of vernietigende inhoud.

De ‘Inhoud’ bevat geen spam, is niet machine- of willekeurig gegenereerd en bevat geen onethische of ongewenste commerciële inhoud die is ontworpen om verkeer naar websites van derden te verplaatsen, of de rankings van zoekmachines van derden te verhogen of illegale handelingen te bevorderen (zoals ‘phishing’) of, de ontvangers te misleiden over de bron van het materiaal (zoals ‘spoofing’).

De ‘Inhoud’ is niet pornografisch, bevat geen bedreigingen of wakkert geen geweld aan tegen personen of entiteiten en schendt geen privacy- of publiciteitsrechten van derden.
Uw blogbericht, artikel, RAGiF of informatief bericht wordt niet geadverteerd via ongewenste elektronische berichten, zoals spamverbindingen op nieuwsgroepen, e-maillijsten, andere blogs en websites, en soortgelijke ongewenste promotie methoden.

Uw blogbericht, artikel, RAGiF of informatief bericht is niet op een manier genoemd die uw lezers misleidt om te denken dat u een ander persoon of bedrijf bent. De URL of de naam van uw blogbericht, artikel, RAGiF of informatief bericht is bijvoorbeeld niet de naam van een andere persoon dan uzelf of bedrijf anders dan uw eigen naam (met uitzondering van de combinatie van uw voornaam met het woord Routaki).

U heeft, in het geval dat de ‘Inhoud’ computercode bevat, nauwkeurig gecategoriseerd en/of beschreven wat het type, de aard, de toepassingen en de effecten van de materialen zijn, of u nu door AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) daarvoor werd verzocht of niet.

Door ‘Inhoud’ te schrijven, mailen of in te zenden voor gebruik op de Website, verleent u AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) een wereldwijde, royalty-vrije en exclusieve licentie om de inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren en op te nemen, niet alleen voor het weergeven, distribueren en promoten van Uw blogbericht, artikel, RAGiF of informatief bericht, maar ook om het te gebruiken als de kerntekst voor een (andere) RAGiF (=Routaki Audio Guide info-bestand) dat aan klanten kan worden verkocht.

Als u ‘Inhoud’ verwijdert, past AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) redelijke inspanningen toe om deze van de website te verwijderen, maar u erkent dat caching of verwijzingen/links naar de ‘Inhoud’ niet direct onbruikbaar kunnen worden gemaakt.

Zonder inperking van één van deze voorstellen of waarborgen heeft AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) het recht (maar niet de verplichting) om, in de eigen goeddunken van AJ4U Golf & Guide (Routaki ®)

(i), inhoud te weigeren of te verwijderen die in een redelijke opvatting van AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) het beleid schendt of op een of andere manier schadelijk is of bezwaarlijk kan zijn, of

(ii) toegang tot en gebruik van de Website aan enig individu of entiteit om welke reden dan ook, in eigen goeddunken van AJ4U Golf & Guide (Routaki ®).

AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) zal geen verplichting hebben om eerder betaalde bedragen terug te betalen.

AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) en uw privacy (GDPR)

Vanaf 25 mei 2018 hebben EU-burgers meer controle over welke gegevens bedrijven opslaan en verwerken. Bij AJ4U Golf & Guide (Routaki ®), hebben we tot doel om zo min mogelijk persoonlijke gegevens op te slaan. De persoonlijke gegevens die we van u kunnen hebben, zijn de gegevens die u heeft verstrekt. Op deze manier is geen DPA- of gegevensverwerkingsovereenkomst nodig.

Alle informatie die u hebt verstrekt, is beschikbaar voor u in de e-mail die u hebt ontvangen bij registratie / reservering of aankoop. Elke klant en nieuwsbriefabonnee van AJ Golf & Guide (Routaki ®) heeft de mogelijkheid om in te loggen en dingen te zien zoals cursussen waarvoor u bent geabonneerd en cursusvoortgang, plus de optie om gekochte producten en facturen te downloaden.
Als u nog vragen heeft over uw persoonlijke gegevens of als u bijvoorbeeld het e-mailadres wilt wijzigen dat we gebruiken om contact met u op te nemen, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen.

Wat is de GDPR?

De algemene verordening gegevensbescherming van de GDPR van de Europese Unie is een grote verandering in de manier waarop we persoonsgegevens verwerken, in de zin dat we allemaal duidelijk moeten zijn over welke gegevens we verwerken en waar we dat op welke manier verwerken. Openheid over wat we doen met uw persoonlijke gegevens.

Hier is de samenvatting van Wikipedia:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679) is een verordening waarmee het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie de gegevensbescherming voor alle personen binnen de Europese Unie willen versterken en uniformeren. (EU). Het behandelt ook de uitvoer van persoonlijke gegevens buiten de EU.

Kortom, als individu, moet u goed inzicht hebben in welke persoonlijke gegevens van u verwerkt worden door bijvoorbeeld AJ4U Golf & Guide (Routaki ®), met welk doel en hoe. En u hebt het recht om oude en irrelevante gegevens ook te laten verwijderen (“vergeten”). Dus als u wilt dat uw persoonlijke gegevens uit onze systemen worden verwijderd, moeten we op dat verzoek reageren. Dit is van toepassing op elk bedrijf dat EU-klanten heeft of andere persoonlijke gegevens van EU-ingezetenen opslaat.

Bij AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) nemen we privacy zeer serieus. En daarom verwerken wij en slaan we zo min mogelijk details op, maar zorgen er toch voor dat wij goed voor u onze service kunnen uitvoeren. Je zult zelden merken dat we teveel details vragen die we echt niet voor nodig hebben.

Als algemene regel, geef ons geen persoonlijke gegevens. Niet van uzelf, niet van uw klanten en niet van uw bezoekers. (We plaatsten dit eigenlijk al in onze Servicevoorwaarden.) Dit klinkt misschien vreemd, maar voor de meeste dingen die we doen, hebben we gewoon geen persoonlijke gegevens nodig. En onder de GDPR, zou u ons geen persoonlijke gegevens moeten geven als het niet nodig is. Als we persoonlijke gegevens nodig hebben, zullen we het eerst vragen.

Dit gaat over persoonlijke gegevens, geen websitegegevens

GDPR is gericht op persoonlijke gegevens. Wat betreft websitegegevens: we hebben die gegevens nodig om de website verder te optimaliseren. Hiervoor zijn geen persoonlijke gegevens nodig, dus maak deze gegevens alstublieft niet toegankelijk voor ons. Als het echt moet, volg dan de procedure zoals beschreven. Natuurlijk zullen we die gegevens niet aanraken op een manier die niet is overeengekomen.

Wij van AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) zullen uw rechten respecteren.

U hebt het recht om de gegevens die wij opslaan te inspecteren. Op verzoek geven wij u een volledig overzicht van de persoonlijke gegevens die we van u hebben en kopieën zoals wij die hebben. Als u vervolgens fouten in die gegevens ziet, zullen we deze met plezier corrigeren.

Zoals eerder vermeld, heb je ook het recht om te worden vergeten. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens uit onze administratie te verwijderen. Uiteraard zullen wij op uw verzoek adequaat handelen. Houd er echter rekening mee dat we onder de AVG de gegevens mogen bewaren die we nodig hebben om ons werk te doen. Dus als u bijvoorbeeld een actieve AJ4U Golf & Guide (Routaki ®) -account hebt en ondersteuning wilt, mogen we uw naam, e-mailadres en dergelijke voor dat doel opslaan. Hetzelfde geldt voor uw factuur: volgens de belastingwetgeving moeten wij deze opslaan gedurende ten minste zeven jaar na uw aankoop. Maar dat geldt alleen voor de factuurgegevens zelf. Andere gegevens verwijderen we zodra we deze niet meer nodig hebben.

Wanneer de persoonlijke gegevens in kwestie afkomstig zijn van uw werknemers of klanten, dan hebben zij deze rechten en bent u er verantwoordelijk voor dat ze deze kunnen uitoefenen. Vertel het ons van tevoren, zodat we een overeenkomst voor gegevensverwerking kunnen sluiten om de beste manier van werken hier te vinden. Stuur ons geen persoonlijke gegevens van anderen zonder een gegevens verwerkingsovereenkomst.

Veiligheidsvoorschriften

De GDPR vereist dat wij “adekwate” veiligheidsmaatregelen nemen om alle persoonlijke gegevens die we opslaan te beschermen. Al onze websites zijn beveiligd met SSL / https, iets dat we gebruiken voor al onze AJ4U Golf & Guide-websites. We houden de sitebeveiliging en beveiligingscertificaten bij om ervoor te zorgen dat uw gegevens zo veilig en veilig mogelijk zijn.

Onnodig te zeggen dat deze pagina zal worden aangepast na elke stap die we nemen in het proces van GDPR-conformiteit, bijvoorbeeld als er iets verandert in de GDPR-uitspraken.